Bài 17. Bài luyện tập 3

Bài 17. Bài luyện tập 3
KIỂM TRA BÀI CŨ
?
Nêu tính chất hóa học của kim loại ?
ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng HH minh häa?
2. Một em lên bảng làm bài tập 2 SGK – 51.
1. Kim loại tác dụng với nhiều phi kim tạo thành muối hoặc oxit.
2. Một số kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng ...) tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.
3. Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (trừ Na, K, Ca, ...) có thể đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo thành kim loại mới và muối mới.
Câu 1. Tính chất hóa học của kim loại:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Các phương trình phản ứng:
a. Mg + 2HCl MgCl2 + H2
b. Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2:
to
to
to
c. 2 Zn + O2 2 ZnO
d. Cu + Cl2 CuCl2
e. 2 K + S K2S
TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN
DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG
GV: Nguyễn Công Bằng
Tiết 23- Bài 17
Dãy hoạt động hoá học của kim loại
dd
FeSO4
dd
CuSO4
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào?
1. Thí nghiệm 1:
Cho :
- Mẫu dây đồng vào dung dịch FeSO4
- Đinh sắt vào dung dịch CuSO4
? Em hãy nêu hiện tượng sảy ra?
- Ống 1: Sắt đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối đồng.
- Ống 2: Đồng không đẩy được sắt ra khỏi dd muối sắt.
Kết luận: - Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng
Xếp sắt đứng trước đồng: Fe , Cu
Fe ( r ) + CuSO (dd)
4
Cu
SO (dd)
4
(trắng xám)
(xanh lam)
(lục nhạt)
(đỏ)
+
Fe
( r )
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào?
1. Thí nghiệm 1:
* Hiện tượng: Ống 1 có đồng bám ngoài thanh sắt.
* Giải thích:
* Phương trình phản ứng:
2. Thí nghiệm 2:
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
Thí nghiệm 1:
Sắt mạnh hơn đồng:
Fe, Cu
dd
AgNO3
dd
CuSO4
Cho:
Mẩu dây đồng vào dung dịch AgNO3
- Mẩu dây bạc vào dung dịch CuSO4
? Em hãy nêu hiện tượng sảy ra?
Dây đồng
Dây bạc
Kết luận: - Đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc
Xếp đồng đứng trước bạc: Cu , Ag
Cu ( r ) + AgNO (dd)
3
Ag
NO (dd)
3
(đỏ)
(không màu)
(xanh lam)
(xám)
+
Cu
2
2
( r )
* Giải thích:
Ống 1: Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung dịch muối bạc.
Ống 2: Bạc không đẩy được đồng ra khỏi dd muối đồng.
* Phương trình hóa học:
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào?
2. Thí nghiệm 2:
* Hiện tượng: ống 1 có bạc bám ngoài thanh đồng.
( )2
Cho:
-Đinh sắt vào dung dịch đựng HCl (ống 1)
- Lá đồng vào dung dịch đựng HCl (ống 2)
dd
HCl
dd
HCl
Ống 1
Ống 2
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
Thí nghiệm 1:
Sắt mạnh hơn đồng:
2. Thí nghiệm 2:
Đồng mạnh hơn bạc:
3. Thí nghiệm 3:
Fe , Cu
Cu , Ag
Lá đồng
Đinh sắt
Kết luận: - Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn hiđro
- Đồng hoạt động hóa học yếu hơn hiđro
Xếp: - sắt đứng trước hidro
- đồng đứng sau hiđro
Fe ( r ) + HCl (dd)
H
Cl (dd)
2
(không màu)
(lục nhạt)
+
2
2
( k )
Fe
* Giải thích:
Ống 1: Sắt đã đẩy được hidro ra khỏi dung dịch axit.
Ống 2: Đồng không đẩy được hidro ra khỏi dd axit.
* Phương trình phản ứng:
(xám)
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
3. Thí nghiệm 3:
* Hiện tượng: ống 1 có sủi bọt khí.
Fe , H, Cu
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
Thí nghiệm 1:
Sắt mạnh hơn đồng:
2. Thí nghiệm 2:
Đồng mạnh hơn bạc:
3. Thí nghiệm 3:
Fe , Cu
Cu , Ag
Fe , H, Cu
Nhận xét:
4. Thí nghiệm 4:
H2O
H2O
Na
Phenolphtalein
Đinh sắt
4. Thí nghiệm 4:
Cho:
- Cái đinh sắt vào cốc nước cất (cốc 1) có vài giọt dung dịch phênolphtalêin.
- Mẩu Natri vào cốc nước cất (cốc 2) có vài giọt dung dịch phênolphtalê in
Cốc 2
Cốc 1
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
* Giải thích:
- Cốc 1: Fe không tác dụng được với H2O.
- Cốc 2 : Na đã phản ứng với H2O dd Bazơ
Nên: dd Phenolphtalein không màu màu đỏ.
Na ( r ) + H2O ( l )
+
2
( k )
2
Kết luận: - Natri hoạt động hóa học mạnh hơn Sắt
Xếp Natri đứng trước Sắt: Na , Fe
H
OH (dd)
Na
2
2
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
4. Thí nghiệm 4:
* Hiện tượng: (SGK – 52).
* Phương trình phản ứng:
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
Thí nghiệm 1:
Sắt mạnh hơn đồng:
2. Thí nghiệm 2:
Đồng mạnh hơn bạc:
3. Thí nghiệm 3:
Fe , Cu
Cu , Ag
Fe , H, Cu
Nhận xét:
4. Thí nghiệm 4:
Natri mạnh hơn sắt :
Na , Fe
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
Thí nghiệm 1:
Sắt mạnh hơn đồng:
2. Thí nghiệm 2:
Đồng mạnh hơn bạc:
3. Thí nghiệm 3:
Fe , Cu
Cu , Ag
Fe , H, Cu
Nhận xét:
4. Thí nghiệm 4:
Natri mạnh hơn sắt :
* Kết luận: Từ TN 1, 2, 3, 4 ta có thể xếp:
Na
Fe
,
,
,
H
Cu
Na , Fe
,
Ag
Cu, Ag, Au
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
K, Na,
Mg, Al, Zn, Fe, Pb,
(H),
Kết luận :
Bằng nhiều TNo khác nhau và từ KL trên ta có thể sắp xếp Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại như sau:
Na
Fe
,
H
,
,
,
Cu
Ag
Mức độ hoạt động hóa học giảm dần
Khi Nào May Áo Záp Sắt Phải (Hỏi ) Cuc Bạc Vàng
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
Rất mạnh
Mạnh
Trung bình
Yếu
Rất yếu
Bài tập 1/54 SGK
Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe
E. Mg, K, Cu, Al, Fe
Đúng rồi
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
II/ Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học :
1. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải.
2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở
nhiệt độ thường.
3. Kim loại đứng trước H thì phản ứng được với 1 số dd axit loãng.
4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
Bài tập 2:
Dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại, cho biết phản ứng nào sau đây xảy ra? Bổ sung các PTHH xảy ra được?
1. Zn + HCl
2. Ag + CuSO4
3. Cu + HCl
4. Fe + CuCl2
5. Fe + AlCl3
ZnCl2 + H2
FeCl2 + Cu
2
Cu, Ag, Au
I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được
xây dựng như thế nào?
K, Na,
Mg, Al, Zn, Fe, Pb,
(H),
* Thí nghiệm:
* Kết luận :
Mức độ hoạt động hóa học giảm dần
Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
II/ Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học:
SGK - 53.
1
2
3
4
5
Trong thời kỳ An Dương Vương, mũi tên
được làm bằng kim loại gì?
Nhờ có tính chất dẫn nhiệt mà nhôm, inox
được làm những dụng cụ này
Kim loại đứng trước có khả năng đẩy những
kim loại này ra khỏi dung dịch muối.
Đây là kim loại thường được dùng làm
dây tóc bóng điện?
Tên của kim loại nhẹ, cháy trong không khí
cho ngọn lửa sáng chói
KEY
Đây là một trong những hợp kim quan trọng
có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống.
Hướng dẫn về nhà:
Học bài
Làm bài tập 2,3,4,5 (sgk)
Đọc trước bài 18 : Nhôm.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 17. Bài luyện tập 3
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Đức Hậu
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Hóa học 8
Gửi lên:
13/10/2014 15:20
Cập nhật:
13/10/2014 15:20
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
920.50 KB
Xem:
451
Tải về:
49
  Tải về
Từ site Trường THCS Định An:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video Clips
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay697
  • Tháng hiện tại14,530
  • Tổng lượt truy cập1,610,755
Văn bản PGD

KH số 14/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/03/2023. Trích yếu: tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới tại các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện DT

Ngày ban hành: 20/03/2023

KH số 10/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyển sinh

Ngày ban hành: 02/03/2023

Công văn số 48/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 28/02/2023. Trích yếu: Thông báo kết quả thi GVDG-CDNAG mầm non

Ngày ban hành: 28/02/2023

KH số 08/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền GDPL...

Ngày ban hành: 16/02/2023

KH số 07/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: kế hoạch phối hợp...

Ngày ban hành: 16/02/2023

CV số 30/PGDĐT-KHTC

Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: Thực hiện CV số 200

Ngày ban hành: 08/02/2023

CV số 29/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: HD kiểm tra giữa kỳ ...THCS

Ngày ban hành: 08/02/2023

KH số 05/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 06/02/2023. Trích yếu: kế hoạch

Ngày ban hành: 06/02/2023

CV số 16/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Xét công nhận TNTHCS

Ngày ban hành: 30/01/2023

CV số 15/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận...

Ngày ban hành: 30/01/2023

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây